Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

Organisatie

De parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte is onderdeel van het dekenaat Venray-Gennep en valt onder het Bisdom Roermond. Sedert enige tijd zijn ook de parochies in het dekenaat Venray-Gennep onderdeel van een cluster. Oostrum valt onder cluster “Oost” samen met de parochies Oirlo, Castenray, Wanssum Geijsteren, Blitterswijck en Smakt.

Alle adresgegevens kunt u vinden onder CONTACT

Kerkbestuur
De parochie wordt geleid door een kerkbestuur onder leiding van:

Pastoor- administrator B.J. Clemens voorzitter

  • Vicevoorzitter:   de heer Jos de Beer
  • Secretaris: Mevrouw Xaverie van der Zanden-Bayang
  • Penningmeester: de heer Giel de Vrede

Vrijwilligers

Naast een groot aantal vrijwilligers die zorgdragen voor onderhoud en dergelijke kent de parochie een aantal vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de diensten en kerkelijke vieringen en daarmee werk van de priester of pastoor uit handen nemen. Hieronder zijn de verschillende onderdelen vermeld met de de daarbij behorende vrijwilligers en of contactpersonen.

Kosters
Naast de algemene taken die een koster vervult dragen zij ook de zorg voor het sleutelbeheer van de kerk.

  • De heer Leo Ghielen
  • De heer Frans Jansen
  • De heer Joop Jansen

Lectoren
Zij verzorgen tijdens kerkdiensten en vieringen onder meer lezingen en assisteren bij het communie uitdelen.

  • de heer Jos de Beer
  • de heer Joop Jansen
  • mevr. Els Schraven – Joosten
  • mevr. Tiny Smolders

Koren
Onze parochie kent nog een actief gemengd zangkoor en een gregoriaans koor. Alle gegevens treft u aan onder KOOR.

Misdienaars
Helaas beschikt onze parochie momenteel niet over misdienaars. Wel kent zij enkele acolieten die de pastoor en priester assisteren bij de kerkdiensten en vieringen. U begrijpt dat wij altijd op zoek zijn naar versterking van deze groep.

Sacramenten en overige diensten
Toedienen van sacramenten en overige diensten kunnen in overleg met de pastoor of bij diens afwezigheid door het betreffende lid van het kerkbestuur in onderling overleg worden afgesproken.

Ziekencommunie en Ziekenbezoek
Aan de zieken wordt de H. Communie gebracht na overleg met pastoor.

Bij opname in het ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om vanuit de parochie bezoek te krijgen, hetgeen gelegenheid biedt tot persoonlijk contact en erop gericht is om de zieken blijk te geven van het medeleven van de parochiegemeenschap. Indien bezoek wordt gewenst, dient dat bij opname kenbaar gemaakt te worden.

Dopen
Het vaststellen van datum en invulling van de plechtigheid kan in overleg met de pastoor of diens vervanger.

Huwelijk
Aanstaande bruidsparen worden verzocht om tenminste een maand van te voren afspraken te maken met de pastoor of diens vervanger.

Uitvaartdiensten 
Het houden van een uitvaartdienst in de parochiekerk kan in overleg met de pastoor of diens vervanger. Ook uitvaartdiensten zonder dat de overledene in Oostrum begraven wordt is mogelijk.

Misstipendia
Er bestaat de mogelijkheid om een H.Mis te laten lezen en zogenaamde jaardiensten af te spreken. Daaraan zijn kosten verbonden. Afspraken kunt u maken met Jos de Beer.

Administratie en financiën

Gezinsbijdrage
Naast de collecten, de offerblokken en de stipendia voor misintenties, is de gezinsbijdrage een belangrijke bron van inkomsten. Met deze gelden worden de parochiële kosten bestreden.

Zij die met een minimum bedrag (dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld) deelnemen aan de gezinsbijdrage, hoeven geen vergoeding te betalen bij trouwdiensten en bij rouwdiensten.

Kosten, die de parochie eventueel aan derden moet betalen, blijven wel verschuldigd.

De administratie van de gezinsbijdrage wordt verzorgt door de heer Cramer.

Tarieven
Een overzicht van de actuele tarieven van alle vieringen en diensten kunt u hier vinden.

Exploitatiegegevens Parochie

De meest actuele samenvatting van de exploitatie en de begroting wordt toegelicht op de jaarlijkse parochievergadering.

Bankrekeningnummers

Parochie Oostrum NL11RABO0140000151
Stichting Instandhouding NL11RABO0140000151

Veiligheidsplan
Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Download hier het Veiligheidsplan Parochiekerkerk O.L.V. Geboorte te OOSTRUM-Venray