Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum-Venray

AAN ALLE PAROCHIANEN VAN OOSTRUM

21
jun

UITNODIGING PAROCHIEJAARVERGADERING 2019

woensdag 26 juni 2019 om 20.00 uur in “De Watermolen” te Oostrum

Op woensdag 26 juni 2019 wordt om 20.00 uur in “De Watermolen”
de parochiejaarvergadering gehouden.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor deze parochiejaarvergadering.
Tijdens deze vergadering wordt door het Kerkbestuur verslag gedaan van het
afgelopen jaar en informatie gegeven met betrekking tot de lopende en toekomstige zaken.
Uiteraard kunt u vragen stellen en op- en aanmerkingen maken.

De notulen van de parochiejaarvergadering van 20 juni 2018, het financiële overzicht
van de parochie over 2018 en de begroting voor 2019 worden ter vergadering uitgereikt.
Voor de goede orde wordt vermeld, dat deze verslagen alleen en uitsluitend zijn bedoeld
ter informatie aan de Oostrumse gemeenschap en dat niets mag worden overgenomen
voor publicatie elders.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen parochiejaarvergadering 20 juni 2018
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag kerkbijdragen; regels en vrijstellingen
5. Exploitatierekening en balans 2018
6. Begroting 2019
7. Liturgische zaken
8. Huidige en toekomstige ontwikkelingen (Cluster)
9. Verslag Stichting Instandhouding
10. Rondvraag
11. Sluiting

Als Kerkbestuur stellen wij uw aanwezigheid en inbreng ten zeerste op prijs.

Namens het Kerkbestuur van de Parochie O.L. Vrouw Geboorte Oostrum,

Jos de Beer, vicevoorzitter

Mgr. Hanssenstraat 6

5807 BD Oostrum

T:  0478-584031

E:  jgmdebeer@ziggo.nl